A Bacsinszky család első Kongresszusa

       2012.augusztus 4-5-én Bacsina falúban, a Lemberg környéki Sztároszámbirszki járásban, az V-ik világ Bojkovszszkij fesztivál keretében ,megtörtént a Bacsinszky család első Kongresszusa a Drág-Szász Címer leszármazottyainak találkozója.Bacsinszky Vladimir –a Sztároszámbirszky járási tanács képviselője volt az esemény ösztönzője és szervezője.Ukrajna különböző szegleteiből jöttek össze Bacsina falúban a Bacsinszky család képviselői,akiknek őseik sok évvel és évszázaddal ezelőtt hagyták el a falút.A rendezvényen sokféle szakmájú,korú,világnézetű ember gyűlt össze,de egy közös múlttal.A Bacsinszky család küldöttei a rendezőkkel együtt ,a sarkított,építkezésre való köveknél, Sztorozsnya hegyen, részt vettek Lev Király szoborszentelésén.A falúsi népházban tartották meg a hivatalos történelmi megemlékezést,amelyen szót kaptak Gorbovoj Volodimir,a Sztároszámbirszki járási tanács elnöke és a Drág-Szász  családi Címer kutatói:Ogorcsak Andrianna-a “Proszviti”aktivistája,Terlecky Mi­hail-publicista,Szmutok Igor Drohobicsi Pedagógiai Egyetem docense,Bacsinszky Mihály-író,Bacsinszky Iván-családfa kutató.A jelenlévők fölmentek a Bacsinsky hegyre,ahol a küldötteket ünnepélyesen fogadták a kozákok kulaccsal és tábortűzzel.A második napon a Bacsinói templomban ünnepi liturgiákat tartottak,miútán a Templomi menet a vendégekkel együtt fölment a Bacsinszky hegyre,ahol felszentelték a Bacsinszky család Emlékművét.
                                                       A Bacsinszky család Kárpátaljai ága
                                (Az én felszólalásom a Bacsinszky család első kongresszusán)
A családfa bármely családi történelem tanulmányozásának a központi részét képezi és annak felépítése leggyakrabban egy szórakoztató utazás a múltba.Minden a 90-es évek elején kezdődött.amikor elterveztem,hogy összegyűjtöm a nagypapám testvéréről szóló anyagokat,Bacsinszky Ödön-Cseszlovák parlament Szenátoráról.Az információkat különböző forrásokból gyűjtöttem:édesapámtól, rokonoktól Magyarországról,Csehországból,Slovákiából,időleges újságokból,és kutatók történelmi munkáikból is.Munkám során sok információhoz jutottam családom őseiről.
Jelentős segitséget kaptam rokonaimtól-édesapám unokatestvérétől Budapestről,Bacsinszky Margarétától(Sárkány Endrénétől),szeretettel megosztotta velem családi arhivumát Ficzer-Bacsinszky Mária,aki átadta családfánk anyagát,amit Bacsinszky Augusztin nagybátyja gyűjtött a templomi irattárakból,sok segítséget nyujtott másodunokatestvérem,egyházi történész,Bendász Dániel atya.Így sikerült felépíteni a saját családfámat.
Az utóbbi években információt cseréltem Gombos Ádámmal Magyarországról(akinek déd-déd nagy-mamája Bacsinszky)és az ő nagybátyja dr.Csocsán Gyula,akinek segítségével sikerűlt jelentős mennyiségű anyaggal bővíteni és később összeállítani saját családfámat a Bacsinszky családról,akik az utóbbi 350 évben a Podkárpátszkájá Ruszy(Kárpátmedence)területén éltek( a területen,amely most 4 ország között van elosztva-Ukrajna,Magyarország,Szlovákia ,Románia,ami régen a Munkácsi Görög-Katólikus Egyházmegye joghatósága alá tartozott),amely a Bacsinszky család tizenegy nemzedékét foglalja magába.
A Bacsinszky család családfáját  vidékünkön,Bacsinszky István- görög-katólikus lelkésztől kezdték”épí
teni”-az én 7x-es dédapámtól visszamenőleg(9 nemzedék mélységéig),aki Bacsina falúban született a XVII század 70-es éveiben(1666-ban),Pelageja feleségével 6 közös gyermekük volt:egy lányuk és 5 fiúk.akik közűl négyen egyházi személyiségek voltak,és éppen László(1695-?)-az én 6x dédapám,István-Bacsinszky András Máramarosi vikárius édesapja(1719-1759),Dániel(1731-1775).Szimeon(?-1726),Ferenc(1693-1775)-Bacsinszky András püspök édesapja,akiről később részletesebben mesélek.
Jelenleg Bacsinszky László leszármazottyjainak többsége Kárpátalján él.(Átadom a szervező bizottságnak a számítógépen lévő Kárpátaljai Bacsinszky család családfa anyagát a saját kiadómba és azokat is,amiket Magyarországról küldött dr.Csoszán Gyula és Gombos Ádám és a többi anyagokat,fényképeket,cikkeket,fénymásolatokat is.)
A Kárpátaljai Bacsinszkyak főleg lelkészek voltak,habár vannak köztük híres jogászok és mérnökök,közéleti személyek,politikai és egyházi művelők.A Szovjet hatalom megtorlása a görög-katólikus lelkészek-mártírok ellen az igaz hít vallói között volt-Bacsinszky Gyula atya,Bacsinszky Teodor a., Bacsinszky Dániel a.(idősebb) és Bacsinszky Dániel a.(ifjabb).A szovjet időkben a Bacsinszkyak között sok orvossal találkozhatunk,alakúltak orvos családok,mérnökök,zenészek,jogászok,tanítók.
Így Hrabár Konstantin,a Podkárpátszkájá Ruszy Kormányzójának (1877-1938) felesége-Bacsinszky Erzsébet volt(1886-1951),az ő testvére Bacsinszky Izabella, Szilvay Szion atya felesége volt,aki a Podkárpátszkájá Ruszy és azon túl is híres”Harmónia”egyházi énekkar karmestere volt,és a második testvérének,Bacsinszky Irmának(Hegedűs) unokája volt, Rabár Ferenc (1933-1999)-magyar politikai személy,aki a múlt évszázad 90-es évek elején Magyarország Pénzügyminisztere volt. Harajda Iván-történész,filologus,szerkesztő,hazánk kultúrális művelője,az “Orosz nyelv nyelvtana” című könyv írója dédnagymamája Bacsinszky Antónia volt.Híres futballista és futballedző Szabó József anyósa-Bacsinszky Magdolna(Márk)volt(1917-1993).
Ismert a híres Svájci Bacsinszky Tímea teniszezőnő,akinek nagypapája Bacsinszky István atya volt,aki
Lúgban,Máramaros vármegyében született(jelenleg Rahói járás,Kárpátalja).2011-ben Bacsinszky Tímea a teniszezőnők között a világranglista 45-ik helyén volt.
Dr.BacsinszkyÖdön (1880-1945),1922-ben Ungvár Polgármestere volt és a Földhiavatal tagja.1929-1938-g a Csehszlovák Parlament Szenátorává választották az Agrár párttól.A Szövetkezetek Únió elnöke volt a Podkárpátszkájá Ruszyon,egy brosúrát adott ki” A Podkárpátszkájá Ruszy Szövetkezete”.Külön figyelmet igényel az ő sport szeretete,mint a nép fizikai és szellemi eszköze.1925.augusztus 15.a “Ruszy” sport club elnökhelyettesévé választják.A 30-as években az ismert SZK”Ruszy” futballcsapat elnöke.A csapat fenntartására a szenátori fizetése felét áldozza.Éppen az ő veztése alatt értek el a futballisták nagy sikererket.1933-ban a “Ruszy” negyedszer győzött Podkárpáttya és Észak-Szlovákia területi bajnokságán és bekerült a Köztársaság döntőjébe.1938.október 11-26 ig a Podkárpátszkájá Ruszy autonom hatóság tagja volt,Belügyminiszteri tisztséget töltött be.Egy másik hatóság tagja is volt,amelyet Volosin Augusztin vezetett.A Vörös Hadsreg bevonulása után,1944 decemberében letertóztatták és a 4 sz.Ukrán “Szmers” front vezetősége Enakievo városba,Donyeck megyébe vitte bírósági tárgyalás és ítélet nélkül,ahol tífuszban halt meg az elítéltek láger területén”Junkom” bányában 1945-ben.
Bacsinszky András püspök 1732.november 14-én született,Bacsinszky Teodor falusi  görög-katólikus lelkész családjában, Benáytino falúban Ung vármegyében(most Kelet-Szlovákia). Az alapismereteit az édesapjától kapta,mint abban az időben a lelkészek gyermekei.A szülők kora gyermekkorától táplálták benne a Templomi felekezethez való szeretetet,és ő boldogan ült a klérusi helyen,segítve édesapjának.Betartva Mária Terézia utasítását a Munkácsi Egyházi Paróhiák megszámolása után 1756.április 21.Olysavszkij Manuell püspök Benyátinóba érkezett és hagyott egy utasítást:Bacsinszky Teodor paróhust,akit Usztrickij szentelt püspökké Galicsinában,áthelyezem a Benyátinói paróhiára Godemarszki püspöknek.Benyátinóban nincs paróhia,a lelkész a saját házában laklk.Szent Nyikoláj temploma fából van,a tetejét zsindely deszkák borítják,jó állapotú.Az ikonok(szentképek)vásznon vannak.Az áldozótartó és kehely horganyzott anyagból van,Bizánci Antimisz.Vannak születési anyakönyvi kivonatok.A lelkész eltartására a hívők családonként két véka zabot adtak háztartásukból. Amikor András betöltötte a 10-ik életévét,Ungváron sikeresen vizsgázik az akkori programból a népi iskolában.
Az édesapja az Ungvári Gimnáziumba küldi továbbtanulni,ami akkor a jezsuitákhoz tartozott.Tanulmányi ideje alatt Olysavszkij Emmánuel püspök mindig szem előtt tartotta Andrást.És 1752-ben,mikor András elvégzi a középiskolát,a püspök elküldi tanulmányai follytatására a Trnavai(Nagyszombat,Szlovákia) Egyházi Egyetemére.Könnyedén,nehézségek nélkül tanult.András mindvégig a legjobb tanuló volt a diákok között.Az egyházi tanulmányai befejeztével András hazatér.1756.szeptember 2-án Olysavszkij Manuell,mint nőtlent pappá szentelte.De felszentelése után András visszatér Trnavába,hogy folytassa tanulmányait.1758-ban Bacsinszky András atya megkapva Teologiai doktoráusát visszatér a saját paróhiájára.Ugyanebben az évben,1758-ban Olysavszkij Manuell püspök kinevezi Dorogra segéd lelkésznek(ma Hajdúdorog,Magyarország).1760-ban Bacsinszky András atya Dorog városka helytartója lett a Dorogi diakonátus diakonja,később Szabolcs-Szatmári arhidiakonja.Bacsinszky András 12 évig volt Dorog helytartója.Olysavszkij püspök egyre jobban közeledik a művelt lelkészhez,meghívja a konfidenciális kérdések elbírálására,amelyek kapcsolatban vannak a kanonizációval.1768-ban az új uralkodó,Bradács Iván elkezdte a Munkácsi Püspökség újjászervezését.Bacsinszky András lett a négy jelölt tag közül a Kapitula(az egyház vezetője).1769-ben elkíséri Bradács Ivánt Jágerszky püspök megbeszélésére Eszterházy K.-hoz,amely sikertelen eredménnyel végződött.Bradács Iván fel is akart mondani,de Bacsinszky András lebeszélte erről.A mindenkori munkatársa támogtásával,Bradács Iván folytatta a harcot az “erős Eszterházyval” szemben,ami el is vezette korai elmeneteléhez 1772-ben,ahogy Lucskay felyezte ki magát”meghalt életének 39-ik évében,mint az orosz-katólikus templom áldozata”.
1770-ben éppen Bacsinszky András fövikáriusi minőségben utazik Mária Terézia Császárnőhöz a Munkácsi Püspökség önállósulása miatt.Bécsben először senki nem akart vele beszélni.Csak két hónap múlva tudott kapcsolatba kerülni két császári tanácsossal-Plümegen K.és Goller F.-fel,akiken keresztül lett átadva a császárnőnek a memorándum.Plümegen igyekezetével 1770.április 1-én történt meg az udvarnál Bacsinszky A.kihallgatása.Éppen ezen a találkozón sikerült Bacsinszky Andrásnak meggyőznie Mária Teréziát egy különálló egyház megalapítására az őseink számára.Május 12-én a miniszterek megbeszélése után  a császárnő XIV Klement,Római Pápához fordult, és elöterjesztette az ügyet.November 17-én a Pápa belegyezését adta.A Püspökség végleges formaságok befejezése az önállósulással kapcsolatban 1771.szeptember 19-én történt.1772-ben,Bradács Johann püspök halála után-Bacsinszky Andrást választották kapitulális vikáriusnak a Munkácsi Egyházhoz.1773.március 8-án Bacsinszky Andrást a Pápa a Munkácsi Egyház püspökévé nevezte ki és Bécsben szentelte fel őt 1773.május végén  a Császári Palotában a Krizsivszki Bozsicskovszkij püspök.1774-ben alapított egy kapitulát(konzisztóriumot) és 7 Vikáriátust.Abban az időben a Munkácsi püspököknek nem volt saját szobájuk és katedrájuk.Ezért az osztrák kormány átadta Bacsinszkynek Ungváron a jezsuiták házát,ahol az udvarban van saját lakrésze is.Igyekezetének köszönhetően a lelkészeknek munkájukért fizetést állapítanak meg.1775-ben az egyházi rezidenciát Munkácsról Ungvárra költöztette át.Mindenhol,ahol,szükséges volt új templomokat kezdtek építeni.1798 –ban alapította Bacsinszky A.Ungváron a Teológiai Szemináriumot.Bacsinszky A.gyarapítja az egyház könyvtárát,életében kilencezer kéziratot és régi nyomtatott könyvet tartottak számon.A könyvtár látott el minden paróhiát egyházi könyvekkel,kéziratokkal.Bacsinszky A.megalapozta az egyház irattárát.
Ami az ÁBC-t illeti,a püspök keményen megkövetelte poziciójának tiszteletben tartását:az ő egyháza cirill betűkkel ír,ezért minden tankönyvet cirill betűkkel kell nyomtatni,a cirill betűk megörzését fontos zálognak tartotta a földiek elleni denacionalizáció ellen:”Amig ezt használják-addig baj nem lehet”.A cirill ÁBC első három betűje ÁBV (szláv betűkkel),ami nevének kezdőbetűi(Ándrás Bacsinszky Vladika)(András Bacsinszky Úr,aki vezeti az egyházát).A püspöknek megérdemelten nagy tekintélye és tisztelete volt a Császári udvarnál.Még Mária Terézia életében,1777-ben Bacsinszky András  püspök a császárnő hiteles belső titkos tanácsadója volt.Mind a Császárnő úgy a császári udvar is gyakran fordúlt hozzá tanácsért Magyarország Királyságának belső politika ügyében.Figyelembe véve a püspök érdemeit,1789-ben  meghívták a mágnások Legfelsőbb Palotájába.A Császári udvar tisztelete a görög-katólikus lelkész vezetőjéhez,lehetőséget adott neki országos szintű tiszteletre is,aki országosan képviselhette az egyház érdekeit az Országgyűlés Legfelsőbb Palotájában,ahová Bacsinszky Andrást be is választották 1790-1791,1792 és 1796-ban.
Bacsinszky András püspök 1809.november 7-én hunyt el,77-ik életévében és az Ungvári Keresztmozgalmi Katedrális Temlom kriptájában van eltemetve.Halálával a Munkácsi Görög-Katólikus Egyház elveszített egy nagyszerű népművelőt,kultúrális-egyházi és társadalmi-politikai múvelőt.A Kárpátaljaiak és a Munkácsi Görög-Katólikus Egyház hívői mélyen tisztelték Bacsinszky András püspököt.A püspök szülőfalújában,Benyátinón(Szlovákia) a helyi templom falán tiszteletére emléktáblát helyeztek el, amelyen a következő felirat van:”Végigjártam saját utamat és befejeztem az életharcomat.Istennek adtam életemet,a templomnak munkámat,a népnek szívemet”.Bacsinszky püspök nevét viseli Ungváron a tér,ami a Katedrális templom emlékmü mellett van és Ungvár egyik utcája,a Szobor homlokzatán található az emléktáblája a következő felirattal:”Bacsinszky András püspök-hazánk nagy szellemi és társadalmi műveltség terjesztője”.Magyarország egyik városában Miskolcon egy utcát neveztek el Bacsinszky András tiszteletére,amely Miskolc Görömböly elővárosában helyezkedik el,ugyanitt a görög-katólikus templomon,1990-ben a Szent Szűz Mária szentelésén,Bacsinszky Andrásnak emléktáblát állítottak,amelyen a következő felirat látható:”Bacsinszky Andrásnak a Munkácsi püspöknek Isten szeretetével a Görömbölyi- Tapolcaiaktól”.Görömbölyön,Miskolc dombjai alatt, sok ember él,akik a Podkárpátszkájá Ruszyról telepedtek oda 300 évvel ezelőtt, jobb sorsuk érdekében. Bendász Dániel atya,az Ungvári görög-katólikus Teológiai Akadémia tanára,amely Boldog Rózsa Tódor püspök nevét viseli,részletes leírást írt Bacsinszky András püspök életútjáról.
                                              Történelmi Igazolás :
A Bacsinó Címer a Drág-Szászok klasszikus Címere –Oroszország egyik legnépesebb címertani családja és a Középkori Európa egyik legnagyobb hatalommal bíró családja.Ez a nemeslelkű család a Grificsektől származík,akik az első ezred végén  Szakszóniában földtulajdonnal rendelkeztek,amelyek az Odra és Lába folyók között terülnek el.A X-XI században a földek a nyugat-szlovákoktól a német feudalisták hatalma alá kerültek és a lakosság egy része keletre vonúlt jobb életet keresni.A lakosság egy része Géza Király engedélyével Magyarország Transzilvánia néptelen földjeire telepedett,azzal a feltétellel, hogy megvédi a földeket a pecsengek állandó behatolásától.1211-ben,II András magyar Király a magyar földek egy részét állandó tulajdonába adta a Szakszóniai lovashadseregnek.Azóta itt hét város épült és ezeket a földeket Hétvárosnak nevezték el.A magyar elnevezése “Erdélyi”,az erdő szóból ered,aminek latin elnevezése”Transzilvánia”.A Drág-Szász elnevezés egyik hipotézise,a Szász vajda nevéből ered,aki Drág leszármazottja.A magyar nyelvben ez a szó egy germán népcsoportot jelent-Szászok.A másodík hipotézis,hogy a Szász szó a magyar nyelvből ered és fordítása”Sas” a “Drago”szó jelentése,drága,kedves,értékes.A történelmi források bizonyítékai alapján,Galicsinában ezt a szláv népet Galicky Dániel hívta meg.A Kárpátok mögűl a hadsereghez csatlakozott egy lovashadsereg is Gujda zsupán vezetésével,Máramarosról.Az újjonc banner csapat megkapta a zsupántól a család jelét-a repülő nyilat,amely a kék pajzsra van helyezve,a félholddal és a hold szarvain lévő két arany csillaggal. A sikeres katonai kampányaiért a Mazurok és Jatvagok ellen,Gujda különös kitüntetést kapott Dánieltől,adott neki ajándékba egy darab földet és feleségül vehette unokahugát.A lengyel kisnemes ezzel betette Galicsinában a Drág-Szász címerbe az első hálószemet.


Fordította: Nemes Judit(Bacsinszky Gyula és Kaminszky Irén dédunokája),
Budapest 2012.december 27
Loading...